Hasta - Çalışan Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Çalışan Güvenliği Yönetmeliği

 1. AMAÇ:
 • Çalışanlarımız için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya çalışmak.
 • Çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, kurumda düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışan güvenliği için, güvenli bir ortam sağlamak,
 • Sağlık kurumunda çalışanlar için olası tehlike ve riskleri belirlemek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikleri belirlemek
 • Hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Çalışanların Fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst seviyeye taşınmasını sağlamak.
 • Çalışanların, sağlıklarına gelebilecek zararların en aza indirilmesini/yok edilmesini sağlamak
 • Kişinin işine ve işin kişiye uygunluğunu sağlamak

2.KAPSAM: Hastanemiz bölümlerini kapsar. Hizmet Kalite Standartları içerisinde yer alan tüm birim/üniteleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Başhekim ve çalışan güvenliği komitesi başta olmak üzere tüm personel bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

4.TANIMLAR:

Çalışan: Kamu veya özel sağlık kurumlarında, sağlık hizmeti sunan tüm sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden ve hizmetin verilmesine destek sağlayan kimseleri,

Çalışan Güvenliği: Sağlık hizmeti sunumu esnasında çalışanların fiziksel veya sözel şiddete maruz kalmalarına yol açabilecek her türlü işlem ve süreçler ile ilgili alınacak tedbir ve iyileştirme uygulamalarına yönelik faaliyetleri,

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi: Sağlık Bakanlığının 2012/23 sayılı genelgesi kapsamında kurulan sağlık kurum ve kuruluşlarında, çalışanların hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eden, başvurularını değerlendirerek raporlayan, raporları ilgili birimlere ve bakanlığa ileten, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını ve takibini sağlayan birimi,

Şiddet: Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanan her türlü zorbalık, darp, cebir, tehdit, hakaret ve taciz şeklinde ortaya çıkan ve kişilerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ahlaki veya sosyal gelişimine zarar vermek ile sonuçlanabilen kasıtlı olarak güç kullanılması,

Beyaz Kod Uygulaması: Sağlık Bakanlığının 2012/23 sayılı genelgesi kapsamında kurulan, sorumlu başhekim vasıtasıyla yakından takip edilerek sistemin etkin şekilde yürümesi,hastane çalışanına yönelik şiddet durumunda olay yerine öncelikle en yakın güvenlik görevlilerinin ve Beyaz Kod ekibinin intikal ettirilerek olayın çözümlenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölümde çalışmaya yeni başlayan çalışanlara bölümün tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.

Mavi kod: Temel ve ileri yaşam desteğine ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır.

Radyasyon Yayan Cihazların Bulunduğu Alanlar: Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu bölümler,  anjiyografi ünitesi, ameliyathanede skopi ile işlem yapılan alanlardır. Bu alanların tümünde radyasyon güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Radyasyon Uyarı Levhaları: Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların girişinde ve radyasyonlu alanlarda uyarı amacı ile kullanılan temel radyasyon simgeleri ve radyasyona maruz kalma tehlikesini anlaşılabilir şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan işaretlerdir.

Kurşun Koruyucular: Radyasyonlu alanlarda; hastaların, hasta yakınlarının ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik kullanılan;

 • Kurşun önlük,
 • Tiroid koruyucu,
 • Koruyucu paravan gibi ekipmanlardır.

5.UYGULAMA:

     İnsanların sağlıklarını korumaya, geliştirmeye ya da tedavi etmeye çalışan sağlık kuruluşları bu amaçlarını yerine getirebilmek için önce çalışanları için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli çalışma ortamı sağlamaya çalışmalıdırlar. 

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “Çalışan Güvenliği Kurulu” ve “Enfeksiyon Kontrol Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz “Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programında” belirtilmiştir.

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, “El Hijyeni Talimatı”nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir.

Hastanemizin tüberküloz hastanesi olması sebebiyle çalışanlarımızın tüberkülozdan korunmak için alması gereken önlemler “Tüberkülozdan Korunma Talimatı”nda ve “Çok İlaca Dirençli Tüberküloz Servisinde Enfeksiyon Kontrol ü Talimatı”nda belirlenerek bu konuda hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği kurallar ve alınacak önlemler sıralanmıştır.

ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ

 • Çalışanlarımızın hastanede bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler; Çalışan Güvenliği Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenir.
 • Enfeksiyonu önlemek için alınacak tedbirlerin bazıları kurum tarafından bazıları çalışanın kendisi tarafından alınır.
 • Enfeksiyondan korunmak için kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır.
 • Sağlık taramaları Kişisel Sağlık Kartı Formu’na göre düzenli olarak yapılmalı Tarama sonuçlarına göre çalışanlar aşılama programına alınmalıdır. Çalışan kazaları rapor edilerek izleme alınır
 • Hastanedeki bölümlerin risk düzeylerine temizliği, Hastane Temizlik Planları ve Hastane Temizlik Talimat’ına uygun yapılır.
 • Kesici delici alet yaralanmalarını önlemek için Personel Yaralanmaları Önleme ve İzleme Talimat’ına uyulur.
 • Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçramalarını önlemek için Kişisel Koruyucu Ekipman kullanılmalıdır
 • Enfeksiyon kontrolü,  Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi Prosedürü’ne göre yapılır.
 • İzolasyon; İzolasyon Önlemleri Talimat’ına göre hareket edilir.

  PERSONEL SAĞLIK TARAMALARI

  Riskli alanlarda çalışan Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Hastanemiz enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan “Personel Sağlığı Takip Talimatı”nda belirlenmiştir. Personel sağlık taramaları personel doktoru tarafından gerçekleştirilir. Yapılan tetkikler personel doktoru tarafından ‘Personel Sağlık Tarama ve Takip Kartı’na kaydedilmelidir.

  Servislerimizde kesici-delici aletlerle yaralanan personel ‘Personel Yaralanmaları İzlem Talimatı’na göre takip edilmelidir. Yaralanan personel tarafından ‘Kaza Bildirim Formu’ doldurularak ilgili personelin takibi sağlanır.

  ÇALIŞANLARIN SAĞLIK TARAMALARI

 • Hastanede riskli birimlerde çalışan personelin güvenliği açısından gerekli olan sağlık taramalarının, belirlenen aralıklarda düzenli olarak yapılmasını sağlamaktır.
 • Sağlık taramaları,  Kişisel Sağlık Kartı Formu’na göre yapılır.
 • Sağlık taramaları sonucunda, sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilir. Çalışanlar sonuçlar hakkında değerlendirmeyi yapan hekim tarafından bilgi güvenliği sağlanarak bilgilendirilir.
 • Sağlık tarama kayıtları, ilgili bölüm sorumlularınca bilgi güvenliği sağlanarak muhafaza edilir.

  RÖNTGEN LABORATUARLARI

  Hastanemiz röntgen laboratuarlarında çalışan personellerimizin dozimetre takipleri Röntgen Sorumlu Hekimi sorumluluğunda yapılmakta ve sonuçları Röntgen Sorumlu Hekimince takip edilerek kayıtları tutulmaktadır. Bu takipte yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı belirlenen personellerimiz için yapılacak işlemler Röntgen Sorumlu Hekimi ve personel doktoru tarafından belirlenir.

  Röntgen laboratuarlarında çalışan personellerimiz kurşun yelek kullanmak zorunda olup, yeteri miktarda kurşun yelek temin edilmiş durumdadır.

  Tüm görüntüleme cihazlarının bakımları belli bir plan dâhilinde Röntgen Sorumlu Hekimi tarafından yaptırılmakta ve kayıtları röntgen laboratuarında muhafaza edilmektedir.

  RADYASYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 • Radyasyona maruz kalan çalışanlara radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim verilmeli,
 • Radyolojik görüntüleme cihazlarının düzenli olarak bakım ve kalibrasyonları yapılmalı.
 • Radyasyon tehlike sembolünün ve diğer uyarı yazılarının ilgili alanlarda asılı olması sağlanmalıdır.
 • Çalışanların radyasyon güvenlik kurallarına uygun çalışılması ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. (Kişisel Koruyucu Ekipman Envanteri)
 • Sağlık taramaları Kişisel Sağlık Kartı Formu’na göre düzenli olarak yapılmalı,
 • Dozimetre takipleri yapılmalı sonuçları olumsuz olduğunda çalışan sağlığını korumaya yönelik önlemler alınır.
 • Radyasyondan Koruyucu Materyal Kontrol Talimat’ına uyulur.

  KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

  Riskli bölgelerde (yoğun bakım, ameliyathane, acil) çalışan personellerimiz ile kan veya vücut sıvısının damlama-sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler (eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni ekipmana ihtiyaç olduğunda baştabipliğimize talep yapıldığında temin edilecektir.

  KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI

 • Çalışma ortam ve koşulları ile yaptığı işe göre kişisel koruyucu ekipman çalışanlar tarafından kullanılmalıdır.
 • Çalışanlar, kişisel koruyucu ekipman seçimini olası tehlike/risk durumuna göre yapmalıdır.
 • Bölümlerde kişisel koruyucu ekipmanların çalışma alanlarında bulunması sağlanır ve ulaşılabilir olmasına dikkat edilir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımları, bölüm kalite sorumlularınca ve birim sorumlularınca denetlenir. Ayrıca Çalışan Güvenliği Komitesi bölüm denetimleri yaptığında da denetler.
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda Çalışan Güvenliği Komitesince çalışanlara eğitim verilir veya komitenin koordineli olarak çalışacağı kişi/birimlerce bölümlerde de eğitim verilmesi sağlanır.(bölüm uyum eğitimi vb.)

  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

  Hastanenin bina içi ve dışı güvenliği hastanemizin güvenlik şirketi elemanlarınca yerine getirilir ve bir baştabip yardımcısı tarafından denetlenir.

  Hastanemizde hırsızlık v.b. gibi olayları önlemek için güvenlik şirketi elemanları devamlı olarak kontrol edecektir. Meydana gelebilecek hırsızlık olaylarında polise haber verilir. Durum tutanak altına alınır. Hastanemizde ziyaret saatleri Hafta İçi- Hafta Sonu 13.00-15.0019.00-20.00 saatleri arasıdır. Bu saatler dışında ziyaret amaçlı girişler hastane düzenini bozduğundan, görevli danışma ve güvenlik görevlilerinin dikkatli olması sağlanacaktır.

  YANGIN GÜVENLİĞİ

  Yangın bir sağlık işletmesinde her zaman var olan bir risktir. Bu nedenle hastanemiz yangın ve dumana karşı bina sakinlerini korumak için planlama yapmaktadır. Hastanemiz Sivil Savunma Uzmanı; binalarımızın özelliklerini dikkate alarak yangın güvenliği ile ilgili tedbirleri (yangın söndürme sistemleri, yanıcı maddelerin taşınması ve depolanmasında alınacak önlemler, yangın söndürme tüpleri, yangın önleme ve söndürme yönergesi, vb) almaktadır.

  Hastanemizde yangına karşı alınacak önlemler ve sorumluları “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi” nde tanımlanmıştır.

  Bu yönerge doğrultusunda en az yılda bir kez Sivil Savunma Uzmanı sorumluluğunda eğitim verilmekte, eğitim sonrası yangın tatbikatları yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.

  Hastanemizde yangın alarm sistemi kurulmuş olup(4444), olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır.

  Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, yangın çıkış kapılarının açık olması blok baştabip yardımcıları tarafından sağlanmaktadır.

  Sivil Savunma Uzmanınca yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır.

  Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak için elektrik sisteminin kontrolleri rutin olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar ve hasta/hasta yakınlarının sigara içmesi kesinlikle önlenecektir.

  Hastanemiz binalarının yıldırıma karşı korunmasını teminen gerekli noktalarda paratoner sistemleri kurulmuş olup, teknik servisimiz tarafından kontrolleri yapılmaktadır.

  TIBBİ ATIKLAR

  Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü” nde belirlenmiş olup amaç; tıbbi atıkların hastanemiz sağlık personeline ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır.

  TEHLİKELİ MADDELER

  Hastanemizde bulunan tehlikeli ilaç ve maddeler şunlardır:

  Kemoterapik Ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. İlgili birimde olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette doktor gözetiminde doktor direktifi ile kullanılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Kemoterapi ünitesi ve kemoterapi ilaçlarının sunumuna ilişkin talimat” na uygun olarak çalışılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında özel ilaç hazırlama kabinleri kullanılır ve hazırlayan hemşire eldiven, maske ve önlük giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için başeczacı ile irtibata geçilir ve genel hükümler uygulanır.

  Anestezik Ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. Ameliyathanede olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette anestezi uzmanının gözetiminde kullanılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında hazırlayan personel eldiven ve maske giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve anestezi bölümünde muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için başeczacı ile irtibata geçilir ve genel hükümler uygulanır.

  Yeşil Ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve kilit altında özel dolaplarda muhafaza edilirler. Bu ilaçların kimlere verildiğine ilişkin kayıtlar eczanede muhafaza edilir. İlgili birimde olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar olduğunda değiştirilmesi veya imhası için başeczacı ile irtibata geçilir ve genel hükümler uygulanır.

  Kimyasallar: Alkol, Formol, Xylen, Aseton, Röntgen Banyo Suları vs.

  Hastanemizde kullanılmakta olan irritan ve yanıcı özellikteki kimyasal maddeler; depoda olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak ambalajlarında belirtilen bilgilere göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar. Kullanım alanlarında olduğu sürece ise ilgili birim sorumluları tarafından kullanıncaya kadar aynı şekilde muhafaza edilirler.

  Bunlar kullanılırken; eldiven ve gerektiğinde maske kullanılarak çalışılmalıdır, ateşten uzak durulmalıdır, yeterince havalandırma sağlanmalıdır, gerekli olan yangın söndürme ekipmanları hazır bulundurulmalıdır.

  Tıbbi Ve Bulaşıcı Atıklar

  Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “Tıbbi Atık Yönetimi Prosedürü” nde belirlenmiş olup bu prosedür doğrultusunda tıbbi atıkların uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır.

  EĞİTİMLER

  Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilir. Bu eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Eğitim Kurulu, Enfeksiyon Komitesi ve Çalışan Güvenliği Kurulu tarafından belirlenir ve yıllık eğitim programları ile çalışanlara duyurulur.

  ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ

 • Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilir.
 • Çalışanlara, çalışan sağlığı, iletişim, mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılır.Stresle baş etme becerileri, tükenmişlik vs konularında eğitimler verilir.
 • Çalışanlara verilen tüm eğitimlerin konuları ve ilgili kayıtları eğitim komitesinde bulunmaktadır.

  6.FAALİYET AKIŞI:

  ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ VE GÖREV ALANLARI

 • Çalışan güvenliği komitesi: Asgari Tıbbi, İdari ve Hemşire Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, Bir Hekim, Enfeksiyon Hemşiresi, Güvenlik Amiri, Psikiyatrist Veya Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı ve Diğer Meslek Gruplarından (Laboratuvar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni) Bir Temsilci Yer Alır.
 • Çalışan Güvenliği Komitesi toplantıları: Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı,  eposta ya da telefonla çağrı yapılır. Çalışan Güvenliği Komitesi en az 4 ayda bir toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir.
 • Ayrıca lüzumunda acil toplantı yapar.
 • Alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
 • Komitenin görev tanımı asgari;
 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
 • Atık Yönetimi
 • Temel yaşam desteği güvenliği
 • Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirimleri konularını kapsar.
 • Çalışan Güvenliği Komitesi düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapar, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetlerini Kalite Yönetim Birimine gönderir. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.

  ÇALIŞAN PERSONELİN ZARAR GÖRME RİSKLERİNİN AZALTILMASI,

 • Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Bölümlerdeki belirlenen olası tehlike ve risklere göre önlemler alınmalıdır.
 • Hastanemizde bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmakta olup; riskler radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim çatışmaları şeklinde belirlenmiştir.
 • Bölüm bazında ve çalışanların ünvanına göre risk analiz çalışması yapılmıştır
 • Bölüm Çalışanları Risk Analiz Tablolarında tehlike ve riskler ile Alınması Gerekli Önlemler belirlenmiştir.
 • Çalışanların karşılaşabileceği olası riskleri (enfeksiyon, radyasyon, kesici delici alet yaralanması, kan ve vücut sıvıları sıçramasına maruz kalma, şiddet, ergonomik vs.)önlemek amacıyla kişisel koruyucu ekipman temini ve kullanımının sağlanması, sağlık taramalarının yaptırılması, aşılama faaliyetlerinin yapılması, fiziksel çalışma şartlarının düzeltilmesi, güvenlik raporlama sisteminin kurulması, Beyaz Kod uygulamasının başlatılması, çalışan güvenliği eğitimleri düzenlenmesi gibi faaliyetler başlatılır ve sürdürülür.
 • Çalışanların maruz kaldığı olaylar, olayın niteliğine göre;
 • Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu
 • Beyaz Kod Olay Bildirim Formu,
 • Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu,( HBYS) üzerinde
 • Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu ( HBYS) üzerinde

  Bildirimler Kalite Yönetim Birimine yapılır ve Kalite Yönetim Direktörünün değerlendirmesi sonucu Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.

  BEYAZ KOD İŞLEYİŞİ

 • Beyaz kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
 • Beyaz Kod hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeye yönelik acil durum yönetim aracıdır.(1111)
 • Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem en az bir tatbikat yapılmasını sağlamak, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatmak, olaya maruz kalan çalışanlara gerekli desteği sağlamak, çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmek üzere, beyaz kod yönetimi sorumluları belirlenmiştir. ( Beyaz Kod Uygulama Talimatı )
 • Beyaz Kod Yönetim Ekibi Sorumluları:
 • Beyaz Kod Yönetim Ekibi asgari; Tıbbi, İdari Ve Hemşire Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Psikolog Veya Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Güvenlik Amiri yer alır. Toplantıdan 2 (iki) gün önce toplantı yeri, zamanı, süresi ve gündem maddeleri belirlenip ilgili kişilere yazılı veya sözlü veya eposta olarak çağrı yapılır.
 • Ekip yılda en az 3 kez toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir. Lüzumu halinde acil toplanır, alınan kararlar toplantı tutanağına kayıt edilir.
 • Toplantı kararları Kalite Yönetim Birimine bildirilir.
 • Beyaz Kod Yönetim Ekibi, Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapar.  Kalite

  Yönetim Birimi tarafından iletilen beyaz kod uygulama formları beyaz kod yönetin ekibine yönlendirilir. Beyaz kod yönetimin ekibinde kayıtları tutulur ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

 • Beyaz kod çağrısı ile müdahalesi gerçekleşen olay sonunda, olayın olduğu tarih ve saatin, olayın olduğu yerin, olay anında yapılan işin, olayın başlama nedeninin, olayın oluş şeklinin, olayda varsa kullanılan nesne/nesnelerin, olayda çevrede oluşan olumsuzlukların, olaya karışanların yaşının, cinsiyetinin, varsa kişisel bilgilerinin, olayı görenlerin kişisel bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı Beyaz Kod Olay Bildirim Formu doldurulur Beyaz Kod uygulaması yapan güvenlik görevlileri tarafından Kalite Yönetim Birimine gönderilir.
 • Çalışan güvenliği komitesi, Şiddete maruz kalan personele gerekli desteğin sağlanması faaliyetlerini başlatır.
 • Olaya maruz kalan çalışana ekipte görevli psikolog aracılığı ile psikolojik destek sağlar. 
 • Yapılan çalışmaların kayıtları Çalışan Güvenliği Komitesinde saklanır.

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Çalışanların görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir.
 • Çalışanların görüşlerini bildirmeleri için görülebilir yerlerde öneri istek kutuları ve intranet üzerinden yapılır. Tüm birimlerde görüş öneri formları bulunmaktadırBildirilen tüm görüşler kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişinin yer aldığı ekiple her ay değerlendirilir. Değerlendirmeler sonrası iyileştirme çalışmaları yapılır.
 • Çalışanlar bu formları Kalite Yönetim Birimine elden de iletebilirler.
 • Bu durumlarda Kalite Yönetim Direktörü konuların günlük olarak acili yetini belirler ve gerekli hallerde ilgililere ulaşarak değerlendirmeler yapar. Acil durumlar dışında değerlendirmeler aylık yapılır. Değerlendirme sonucunda ilgili birimlere iyileştirme talep ediliyor.
 • Kutulara atılan görüş öneriler için cevaplama zorunluluğu yoktur.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR

 • Engelli kişiler için işlevsel düzenlemeler bulunmalıdır.
 • Engelli çalışanların engel durumuna yönelik ihtiyaçların giderilmesi ve bu alanlarda çalıştırılması
 • Engelli çalışanların çalıştığı bölümde engel durumuna yönelik çalışma ortamı ve ihtiyaçların temini ile ilgili düzenlemeler yapılır.(tuvaletlere, lavabolar ve tutunma barları yerleştirilmiş, asansörün olması vs.)

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

 • Çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla; ilan panoları, anons, yazılı duyurular, telefon, birim sorumluları aracılığı ile duyuru ve imza karşılığı tebliğ yöntemleri kullanılmaktadır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

 • Tüm kurum çalışanlarına, ait bilgilerin doğru olarak toplanması, iletilmesi, depolanması ve kullanılması sağlanır.
 • Çalışanlara ait bilgilerin uygun şartlarda muhafaza edilmesini ve iletilmesini sağlanır, çalışan bilgileri çalışanın onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.
 • Çalışanlar bilgilerinin toplanması ve korunmasında güvenlik, veri bütünlüğü, erişim ve uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine uygun davranmalıdır.
 • Hastanemiz hasta ve çalışanlara ait topladığı bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklaması vb. konularda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle E.A.Hastanesi Bilgi Güvenliği Prosedürü uyulur.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ GÜVENLİĞİ

 • Mavi kod yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
 • Mavi kod: Temel ve ileri yaşam desteğine ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır.(2222)
 • Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmak, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak üzere, tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilciden oluşan mavi kod yönetimi sorumluları belirlenmiştir.
 • Mavi kod uygulama ekibinde görevli çalışanlara CPR eğitimi verilmektedir.
 • Çalışanlara mavi kod çağrısı ile ilgili eğitim verildi.
 • Mavi kod çağrı yapılması, telefon numaraları, ekiplerin hastaya ulaşımı, Mavi Kod Prosedüründe belirlenmiştir.
 • Mavi Kod ekibi olay yerine 3 dakika içerisinde ulaşmak zorundadır.
 • Mavi Kod ekibi uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setini yanında götürmelidir.
 • Acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri ana binada anestezi teknisyeni ek binada acil sorumlu hemşiresi tarafından takip edilir.
 • Mavi kod işleyişinde, müdahale edilen kişiye ait bilgileri, yapılan uygulamayı, müdahalenin yerini, çağrının yapıldığı zamanı, ekibin olay yerine ulaşma zamanını, müdahalenin sonucunu, müdahale ekibinde yer alanların bilgilerini kapsayan Mavi Kod Olay Bildirim Formu ile kayıtlar tutulmaktadır.
 • Her mavi kod çağrısından sonra Mavi Kod Olay Bildirim Formu mavi kod sorumlusu tarafından eksiksiz olarak iki nüsha doldurulur. Bir nüshası Kalite Yönetim Birimine teslim edilir, ikinci nüsha hasta dosyasına konur.
 • Mavi kod yönetimi kapsamında her dönem en az 1 tatbikat yapılır.
 • Acil müdahale setinde asgari, çocuk ve erişkin için ayrı olmak üzere laringoskop seti ve yedek pilleri, balon-valf-maske sistemi, değişik boylarda maske, oksijen hortumu ve maskeleri, çocuk ve erişkin boylarında entübasyon tüpü, laringeal maske, airway ya da kombi tüp gibi yardımcı hava yolu araçları, enjektörler, kişisel koruyucu ekipman bulunur. Ameliyathane, yoğun bakım ve diyaliz bölümlerinde ayrıca acil müdahale seti içinde defibrilatör bulundurulur

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

 • Çalışan güvenliğini tehdit eden olayların bildirimlerinin Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ile yapılmasını sağlamak. Güvenlik Raporlama Talimatı ‘na göre yapılmasını sağlamaktır.

16 Şubat 2022