T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Van İl Sağlık Müdürlüğü Muradiye İlçe Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Van İl Sağlık Müdürlüğü Muradiye İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Van İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Van Muradiye Devlet Hastanesine tahsisli olan binaların enkazından çıkacak hurda Malzeme karşılığı hafriyat ve yıkım işi

Güncelleme Tarihi: 20/01/2020

İHALE VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.
Van Muradiye Devlet Hastanesine tahsisli olan binaların enkazından çıkacak hurda Malzeme karşılığı hafriyat ve yıkım işi

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yıkılacak binaların enkazından çıkacak Hurda Malzeme karşılığı Hafriyat ve yıkım işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Muradiye/Van
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İl Sağlık Müdürlüğü İhale salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi


VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Van Muradiye Devlet Hastanesine tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile binaların enkazından çıkacak Hurda Malzeme karşılığı Hafriyat ve yıkım işi

Yıkılacak Taşınmaz MalMiktarıTahmini BedeliGeçici Teminatİhale Tarihiİhale Saati
Muradiye İlçesi Yenişehir Mah. Hastane Cad. 27 ada 2-3 parselde 1920 m2 alanda bulunan Muradiye Eski Devlet Hastanesi alan:770 m2126.987,27 TL8.096.18 TL17/04/201910:00

Bu taşınmaza ait yıkım ihalesi Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Van İl Sağlık Müdürlüğü İhale salonunda yapılacaktır.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Gerçek Kişiler için gerekli belgeler; 
1- Nüfus cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği
2- İkametgâh belgesi.
3- İmza Beyannamesi. (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
4- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini toplam bedelin en az %30 oranında 8.096,18 TL olup, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olacaktır (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.) İhale şartname bedeli 500,00 TL dir. Van İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı TR 74 0001 0000 9635 9780 4450 01 nolu İBAN Ziraat Bankası Van Şubesine yatırılacaktır, yatırılacak tutarlar ve teminat adı açıklamalar kısmında belirtilecektir
5- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi (Adli kaydının olması halinde işe engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)
6- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
7-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
8- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
9- İmzalı şartname belgesi
10- Vergi Levhası

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
a- Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
b- İmza Sirküsü (Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
c- Faaliyet belgesi ( İlanın veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınan )
d- Vergi Levhası
e- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini toplam bedelin en az %30 oranında 8.096,18 TL olup, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olacaktır (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.). İhale şartname bedeli 500,00 TL dir. Van İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı TR 74 0001 0000 9635 9780 4450 01 nolu İBAN Ziraat Bankası Van Şubesine yatırılacaktır, yatırılacak tutarlar ve teminat adı açıklamalar kısmında belirtilecektir
5- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi(Adli kaydının olması halinde işe engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)
6- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
7-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
8- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
9- İmzalı şartname belgesi

DİĞER HUSUSLAR
* İşin Adı: Hurda Malzeme Karşılığı Hafriyat ve Yıkım İşi
* İdarenin Adı: Van İl Sağlık Müdürlüğü
* İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı İpekyolu/VAN adresinden Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde görülebilir.
* Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup, işin süresi 30 gündür.
* Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
* İhale konusu satış bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
* İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak kabul edilmeyecektir.
*İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLANEN DUYURULUR.


Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yıkılacak binaların enkazından çıkacak Hurda Malzeme karşılığı Hafriyat ve yıkım işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Muradiye/Van
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İl Sağlık Müdürlüğü İhale salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi